logo gisplay

Stanowisko ds. systemów i aplikacji GIS (Katowice)

Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy:

Stanowisko ds. systemów i aplikacji GIS w zespole ds. e-usług

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe,
 • znajomość zagadnień związanych z systemami informacji geograficznej (GIS),
 • znajomość obsługi pakietów biurowych,
 • znajomość technologii ESRI (ArcMap, ArcGIS Pro, ArcGIS Enterprise),
 • znajomość języka angielskiego umożliwiająca zrozumienie dokumentacji technicznej,
 • umiejętność pracy zespołowej,
 • umiejętność pracy pod presją czasu oraz radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych,
 • samodzielność,
 • komunikatywność,
 • otwartość na rozwój zawodowy w zakresie GIS,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
 • brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane  z  oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Wymagania pożądane:

 • wykształcenie wyższe (goeinformatyka lub pokrewne),
 • doświadczenie w pracy z  technologią ESRI,
 • umiejętność konfiguracji i  zarządzania geobazami wielodostępowymi,
 • umiejętność konfiguracji i  zarządzania ArcGIS Server-em,
 • znajomość relacyjnych baz danych,
 • znajomość zagadnień IIP,
 • znajomość standardów OGC i  INSPIRE,
 • znajomość języka programowania Python,
 • znajomość języka SQL,
 • znajomość QGIS,
 • umiejętności analityczne,
 • kreatywność.


Osoba zatrudniona na wyżej wymienionym stanowisku będzie:

administrować systemami i aplikacjami GIS.

Zadania główne:

 1. Zarządzanie i administrowanie platformą ORSIP.
 2. Zarządzanie i administrowanie platformą ArcGIS Online.
 3. Zarządzanie i administrowanie platformą ArcGIS Enterprise.
 4. Administrowanie bazą danych PostgreSQL.
 5. Monitorowanie wydajności i pojemności platformy ORSIP, platformy ArcGIS Online, platformy ArcGIS Enterprise oraz aplikacji GIS.
 6. Zapewnienie prawidłowego działania platformy ORSIP, platformy ArcGIS Online, platformy ArcGIS Enterprise oraz aplikacji GIS oraz dbanie o ich bezpieczeństwo, aktualność i dostępność.
 7. Nadzór i zarządzanie licencjami na oprogramowanie ArcGIS w witrynie My ESRI.
 8. Wsparcie administratorów i użytkowników platformy ORSIP, platformy ArcGIS Online, platformy ArcGIS Enterprise oraz aplikacji GIS.
 9. Prace koncepcyjne dot. rozwoju platformy ORSIP oraz tworzenia aplikacji i rozwiązań GIS.
 10. Nadzór nad realizacją projektów partnerskich.

Zadania dodatkowe:

 1. Współpraca z Wykonawcami w ramach prac gwarancyjnych i asyst technicznych związanych z platformą ORSIP i realizowanymi projektami partnerskimi.
 2. Implementowanie rozwiązań technicznych zapewniających interoperacyjność oraz harmonizację zbiorów i usług danych przestrzennych.
 3. Współpraca i współdziałanie z wydziałami UM WSL, jednostkami samorządu terytorialnego oraz innymi podmiotami w zakresie pozyskiwania, udostępniania danych i  usług danych przestrzennych oraz tworzenia aplikacji GIS.
 4. Udział w pracach rozwojowych infrastruktury sprzętowej i systemowej, w tym analiza potrzeb oraz opracowywanie koncepcji oraz niezbędnych dokumentów.
 5. Udział w pracach związanych z przygotowaniem dokumentacji na potrzeby zamówień publicznych.
 6. Organizacja oraz prowadzenie szkoleń i warsztatów dot. obsługi platformy ORSIP oraz innych rozwiązań i aplikacji GIS.
 7. Organizacja oraz czynny udział w konferencjach, seminariach itp.


Kandydaci zobowiązani są do dostarczenia następujących dokumentów:

 • list motywacyjny,
 • życiorys,
 • kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje, staż pracy,
 • oświadczenia dla kandydatów na stanowisko urzędnicze,
 • osoby, które zamierzają skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych są obowiązane do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

Nieobowiązkowe dokumenty: zgoda na przetwarzanie danych osobowych innych niż zawartych w kwestionariuszu osoby ubiegającej się o zatrudnienie.

Wzory oświadczeń, zgody oraz kwestionariusza osobowego osoby ubiegającej
się o  zatrudnienie pobrać można pod adresem http://www.e-slask.pl/bip/index.php?s=15&r=1356608450

Do oferty mogą być dołączone inne dokumenty, w tym opinie i referencje z poprzednich miejsc pracy.
Oferty wraz z dokumentami należy składać:

Oferty wraz z dokumentami należy składać w zamkniętej kopercie z podanym adresem zwrotnym z adnotacją: „Nabór na stanowisko ds. systemów i aplikacji GIS - SCSI-DA.110.4.2019" w sekretariacie Śląskiego Centrum Społeczeństwa Informacyjnego pokój 206 ul. Powstańców 34 od poniedziałku do piątku w  godzinach od 7.00 do 15.00 w  terminie  do dnia 27 marca 2019 r. włącznie.

Drukuj Email

Nasze patronaty

Międzynarodowa Konferencja Studentów Geodezji
23-29-06.2019
II konferencja użytkowników QGIS
25-26.05.2019 (Kraków)
I Krajowe Forum Użytkowników LiDAR
22-23.10.2019 r. (Sękocin Stary)
VII Forum BioGIS
Informacja Przestrzenna nowym IMPULSEM dla rozwoju lokalnego
23.05.2019 (Wrocław)
Dni Otwarte DKS

Galeria

Informacja Przestrzenna nowym IMPULSEM dla rozwoju lokalnego
23.05.2019 Wrocław
XVII Wyprawa BARI - Jordania 2018
GISforum 2018