logo gisplay

Starszy specjalista w Wydziale Infrastruktury Informacji Przestrzennej (Warszawa)

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju w Warszawie poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko:

Starszy specjalista w Wydziale Infrastruktury Informacji Przestrzennej 

Ogłoszenie o naborze nr 54199 z dnia 16.09.2019 r.

WARUNKI PRACY

Pracownikom oferujemy:
•   proponowane wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 4792,35 zł brutto ustalone wg mnożnika 2,5
•   dodatek za wysługę lat (powyżej 5 lat) od 5 do 20% wynagrodzenia w zależności od udokumentowanego stażu pracy
•   umowę o pracę na czas zastępstwa
•   trzynaste wynagrodzenie, bogaty pakiet szkoleń, staże eksperckie, refundacje nauki języka i studiów podyplomowych
•   pakiet socjalny: platforma Benefit, dofinansowanie wypoczynku, możliwość dofinansowania kart sportowych (FitProfit), sala ćwiczeń w budynku Ministerstwa, rowerownia
•   możliwość wykupienia ubezpieczenia zdrowotnego i polisy na życie w preferencyjnej cenie
•   ruchomy system czasu pracy: rozpoczęcie pracy w godz. 7.00-9.00

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań
•   krajowe lub zagraniczne podróże służbowe
•   częste kontakty bezpośrednie i reprezentowanie urzędu na zewnątrz w trakcie spotkań itp.
•   praca przy komputerze

Opis dostępności budynku dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na stronie znajduje się na stronie ministerstwa https://www.gov.pl/web/inwestycje-rozwoj/praca-w-ministerstwie-miir

ZAKRES ZADAŃ

 • inicjowanie i realizowanie działań związanych z tworzeniem, utrzymywaniem i rozwijaniem infrastruktury informacji przestrzennej w zakresie tematu „zagospodarowanie przestrzenne”, w tym prace nad standardem baz danych planistycznych, udział w tworzeniu i wdrażaniu szkoleń systemowych, opracowywanie dokumentów, materiałów i stanowisk dotyczących cyfryzacji planowania i zagospodarowania przestrzennego
 • udział w obsłudze procesu legislacyjnego, w tym: w opracowywaniu projektów aktów prawnych lub założeń do projektów aktów prawnych oraz innych dokumentów rządowych
 • przygotowywanie analiz z zakresu istniejącego i planowanego zagospodarowania przestrzennego
 • zarządzanie projektami w obszarze cyfryzacji planowania i zagospodarowania przestrzennego, w tym udział w realizacji zamówień publicznych

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe magisterskie: urbanistyka lub architektura lub architektura krajobrazu lub gospodarka przestrzenna lub geografia lub geodezja lub dowolne wyższe i studia podyplomowe w zakresie GIS oraz planowania przestrzennego.
 • doświadczenie zawodowe: co najmniej 2 lata w zakresie tworzenia aktów planowania przestrzennego (mpzp lub sukizp lub pzpw) z wykorzystaniem technologii GIS
 • znajomość języka angielskiego na poziomie B2
 • znajomość prawa w obszarze planowania i zagospodarowania przestrzennego, zamówień publicznych, infrastruktury informacji przestrzennej
 • biegła znajomość obsługi programu QGIS
 • organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja, rzetelność, myślenie analityczne
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Dokumenty należy przygotować w języku polskim. W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć również ich tłumaczenie na język polski.
 • CV
 • kopia dokumentu potwierdzającego wykształcenie – w przypadku ukończenia studiów wyższych na uczelni polskiej prosimy o przesłanie kopii dokumentu potwierdzającego wykształcenie – w przypadku ukończenia studiów wyższych na uczelni zagranicznej prosimy o przesłanie kopii pisemnej informacji o zagranicznym dyplomie, wydanej przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej,
 • najpóźniej, tj. w dniu rozmowy kwalifikacyjnej, kandydaci muszą dostarczyć do BZL wszystkie wymagane prawem oświadczenia, w tym własnoręcznie podpisane: oświadczenia kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji, oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopię dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa, oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych, oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe. Aktualny wzór oświadczeń jest dostępny pod adresem: http://www.miir.gov.pl/strony/ministerstwo/praca-w-ministerstwie/

Niedostarczenie tych dokumentów w wyznaczonym terminie jest jednoznaczne z rezygnacją z naboru

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 27.09.2019
 • Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Zachęcamy do aplikowania online ale dopuszczamy również tradycyjną/papierową formę składania aplikacji.
  Dokumenty papierowe można wówczas przynieść lub wysłać na adres:

  Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju
  ul. Wspólna 2/4
  00-926 Warszawa
  z dopiskiem na aplikacji: DPR 133

Drukuj Email

Nasze patronaty

Międzynarodowa Konferencja Studentów Geodezji
23-29-06.2019
II konferencja użytkowników QGIS
25-26.05.2019 (Kraków)
I Krajowe Forum Użytkowników LiDAR
22-23.10.2019 r. (Sękocin Stary)
VII Forum BioGIS
Informacja Przestrzenna nowym IMPULSEM dla rozwoju lokalnego
23.05.2019 (Wrocław)
Dni Otwarte DKS

Galeria

Informacja Przestrzenna nowym IMPULSEM dla rozwoju lokalnego
23.05.2019 Wrocław
XVII Wyprawa BARI - Jordania 2018
GISforum 2018