INSPIRE

Inicjatywa INSPIRE to zespół działań, które mają na celu budowę europejskiej infrastruktury informacji przestrzennej w celu zapewnienia dostępu do danych przestrzennych każdego z członków Unii Europejskiej. Dane te będą wykorzystywane na szczeblu europejskim do prac planistycznych, badawczych, związanych m.in. z polityką ekologiczną, rolnictwem, transportem, energetyką.

W ramach realizacji celów inicjatywy INSPIRE, można wyróżnić procesy związane z:

  • tworzeniem ustaw i aktów wykonawczych, standardów i wytycznych, powoływaniem organizacji mających na celu koordynowanie zadań związanych inicjatywą Inspire
  • tworzeniem narzędzi zapewniających przygotowanie danych, metadanych danych i usług, narzędzi do publikacji usług danych przestrzennych,
  • tworzeniem infrastruktury zapewniającej funkcjonowanie powiązań w sieci infrastruktury informacji przestrzennej (IIP) pomiędzy dostawcami danych i usług,
  • przygotowaniem danych i usług,
  • monitoringiem IIP i sprawozdawczością.

Powyższe procesy realizowane są na dwóch poziomach – europejskim i krajowym. Pierwszy dotyczy działań, jakie podejmuje Polska, by wywiązywać się z obowiązków jakie wynikają z bycia częścią wspólnotowej infrastruktury informacji przestrzennej. Drugi poziom – krajowy, to wszystkie działania realizowane w celu budowy krajowej infrastruktury informacji przestrzennej.

W ramach procesów związanych z rozwiązaniami prawnymi, uchwalono w Polsce Ustawę o infrastrukturze informacji przestrzennej (Ustawa o IIP) jako transpozycję Dyrektywy INSPIRE. Ustawa ta reguluje zagadnienia związane z działaniami na rzecz budowy i rozwoju infrastruktury informacji przestrzennej w kraju. Komisja Europejska w celu wykonania Dyrektywy INSPIRE, przyjmuje akty wykonawcze do niej, które przenoszone są również na grunt prawodawstwa polskiego - dotyczą one m.in. metadanych zbiorów i usług danych przestrzennych, interoperacyjności zbirów i usług danych przestrzennych.

W celu koordynacji działań związanych z budową infrastruktury informacji przestrzennej, zarówno europejskiej jak i krajowej, powołano Radę ds. Implementacji INSPIRE. Rada służy zapewnieniu i koordynacji wymiany informacji oraz uzgadnianiu wspólnego podejścia do spraw INSPIRE w różnych resortach administracji, które współpracują w ramach budowy infrastruktury informacji przestrzennej (IIP).

Na podstawie Ustawy o IIP, została powołana również Rada Infrastruktury Informacji Przestrzennej. Jest to organ doradczy, opiniujący i niejako nadzorujący budowę IIP jako elementu polityki wspólnotowej oraz działań związanych z budową krajowej IIP.

Kolejną grupą działań wiążących z inicjatywą INSPIRE jest implementacja specyfikacji danych i usług danych przestrzennych obowiązujących na szczeblu europejskim. Polska w odniesieniu do danych i usług INSPIRE przyjęła specyfikacje opracowane na szczeblu europejskim dla tematów objętych aneksami Dyrektywy INSPIRE. Już w trakcie prac nad przygotowaniem gruntu prawnego, organizacyjnego i związanego ze standardami dotyczącymi IIP rozpoczęto budowanie elementów krajowej i europejskiej IIP w na gruncie polskim. Prace te wykonane zostały w ramach projektu Geoportal.gov.pl, a następnie kontynuowane w projekcie Geoportal 2. W ramach prac projektowych powstały strategiczne dokumenty, opisujące m.in. proces harmonizacji danych krajowych ze specyfikacjami INSPIRE, wytyczne dotyczące tworzenia metadanych na poziomie krajowym jak i metadanych dla zharmonizowanych zbiorów danych.

Źródło: geoportal.gov.pl

Nasze patronaty

XXIII Ogólnopolskie Sympozjum Fotogrametryczno-Teledetekcyjne
18-20 września 2024
INTERGEO 2023
10-12 października 2023
VIII Forum BioGIS
29-30.11.2023
GIS Day w Stolicy
23 listopada 2023

Quizy mapowe

Gdzie leży ten kraj?
Puzzle z mapą świata
Jaki to kraj?
Quiz WORLDLE - Jaki to kraj?
Wersja dla zaawansowanych
Geoquiz historyczny
EOGuesser