Krajowa Infrastruktura Informacji Przestrzennej

Infrastruktura informacji przestrzennej jest to zespół środków prawnych, organizacyjnych, ekonomicznych i technicznych, które: zapewniają powszechny dostęp do odniesionych przestrzennie danych z terytorium kraju oraz usług geoinformacyjnych, przyczyniają się do efektywnego stosowania geoinformacji dla wzrostu konkurencyjności gospodarki z uwzględnieniem zasad zrównoważonego rozwoju kraju, umożliwiają racjonalne gospodarowanie zasobami geoinformacyjnymi zarządzanymi przez administrację rządową i samorządową, przyczyniają się do rozwoju idei społeczeństwa informacyjnego.
 
Infrastruktura informacji przestrzennej obejmuje:
 • przepisy prawne i techniczne zharmonizowane z dyrektywą europejską,
 • rozwiązania ekonomiczne,
 • struktury organizacyjne,
 • technologie teleinformatyczne i geoinformacyjne wykorzystujące standardy międzynarodowe,
 • powiązane ze sobą, zdolne do współdziałania systemy i bazy danych przestrzennych zawierające dane i meta dane o odpowiedniej treści i jakości, a w szczególności dane i metadane określone specyfikacjami dyrektywy,
 • środowiska producentów i użytkowników geoinformacji

Zadania zespołu SDI

 • określanie kierunków polityki państwa w zakresie informacji przestrzennej,
 • współdziałanie z organami i agendami Komisji Europejskiej w zakresie kształtowania polityki wspólnotowej dotyczącej informacji przestrzennej,
 • opiniowanie sprawozdań i planów dotyczących PIIP,
 • opiniowanie działań w zakresie tworzenia i rozwoju systemów informacji przestrzennej w administracji publicznej, ze szczególnym uwzględnieniem związków z innymi systemami informacyjnymi funkcjonującymi w państwie,
 • praca w zakresie standaryzacji informacji przestrzennej,
 • inicjowanie i opiniowanie badań związanych z systemami informacji przestrzennej,
 • wspieranie powszechnego dostępu do informacji przestrzennej,
 • wspieranie rozwoju społeczeństwa informacyjnego w zakresie informacji przestrzennej,
 • wspieranie edukacji w dziedzinie geomatyki.

Działania GUGiK w zakresie SDI

 • Tworzenie KSIG
 • Opracowanie baz metadanych na poziomie centralnym, wojewódzkim, powiatowym
 • Standaryzacja produktów geodezyjnych i kartograficznych, w szczególności wprowadzenie norm ISO z serii 19100
 • Tworzenie warunków do bezpłatnego udostępniania danych podstawowych w skalach małych
 • Organizowanie i wspieranie edukacji w zakresie GIS
 Krajowy system informacji geograficznej

Krajowy System Informacji Geograficznej (KSIG) - rejestr państwowy, który stanowią standaryzowane bazy danych referencyjnych, zawierające informacje o obiektach znajdujących się na i pod powierzchnią Ziemi, wraz z określeniem ich położenia, zlokalizowanych na obszarze kraju, a także procedury i techniki służące systematycznemu zbieraniu, aktualizowaniu, przetwarzaniu i udostępnianiu danych.

Struktura organizacyjna Krajowego System Informacji Geograficznej budowana jest na trzech poziomach:

 1. krajowym - przez Głównego Geodetę Kraju w oparciu o Bazę danych ogólno geograficznych w skali 1: 250 000
 2. wojewódzkim - przez marszałków województw - w oparciu o TBD w skali 1:10 000 i VMap 2 w skali 1:50 000
 3. powiatowym - przez starostów - w oparciu o ewidencję gruntów

Cele KSIG

 • Budowa i utrzymanie ładu przestrzennego i ładu ekologicznego
 • Zaspokojenie potrzeb informacyjnych obywateli i instytucji Wspomaganie funkcjonowania administracji publicznej
 • Wspomaganie zarządzania w sytuacjach kryzysowych 
 • Realizacja: tworzenie baz danych przestrzennych budowa infrastruktury danych przestrzennych

Komponenty KSIG:

 • VMAP2
 • TDB
 • Mapy topograficzne 1:50 000
 • BDO
 • ORTO
 • Mapy topograficzne 1:10 000
 • Mapa zasadnicza
 • EGIB

Baza danych ogólnogeograficznych (BDO) w skali 1:250 000 udostępnia dane referencyjne o stopniu szczegółowości dogodnym do budowy systemów regionalnych, ponadregionalnych i ogólnokrajowych, tworzy warunki do integracji systemów informacji przestrzennej budowanych w kraju, umożliwia włączenie się Polski do realizacji przedsięwzięć w ramach europejskiej i światowej infrastruktury danych przestrzennych.

Baza danych ogólnogeograficznych - struktura informacyjna:

 • PODZIAŁ ADMINISTRACYJNY
 • POKRYCIE TERENU
 • RZEŹBA TERENU
 • OSADNICTWO I OBIEKTY ANTROPOGENICZNE
 • TRANSPORT
 • OBSZARY CHRONIONE
 • NAZWY GEOGRAFICZNE

Vector Map Level 2

Na podstawie porozumienia w sprawie wspólnej, wzajemnej wymiany informacji i materiałów geograficznych oraz świadczenia usług zawartego pomiędzy Głównym Geodetą Kraju, a Szefem Służby Geograficznej Wojska Polskiego zlecono wykonanie mapy o skali 1:50 000 w technologii VMap Level 2.

VMap Level 2

Mapa wektorowa poziomu 2- standardowy produkt geograficzny NATO - wytwarzana jest w ramach inicjatyw narodowych przez wojskowe służby geograficzne Jej szczegółowość odpowiada skali 1:50 000 Treść tego produktu jest określona schematem pojęciowym obejmującym 110 klas obiektów zgrupowanych w dziewięciu użytkowych warstwach tematycznych Kompletność informacyjna uwarunkowana jest dostępnością wiarygodnych materiałów źródłowych osiągalnych na etapie wprowadzania danych.

Baza Danych Topograficznych (TBD) - system gromadzenia, zarządzania i udostępniania danych topograficznych (odpowiadający skali 1:10 000) funkcjonujący w oparciu o właściwe przepisy prawne Obejmuje zarówno zasób danych, system informatyczny zarządzania danymi jak i odpowiedni system finansowania i organizacji Zakres informacyjny i funkcjonalny oraz poziom technologiczny definiują wytyczne techniczne Bazy Danych Topograficznych (TBD).

Komponenty Bazy Danych Topograficznych

 • TBD
 • MAPA DRUKOWANA
 • WEKTOROWA BAZA DANYCH
 • ORTOFOTOMAPA
 • NUMERYCZNY MODEL TERENU

Baza danych fotogrametrycznych - SZDF ZADANIA SYSTEMU

 • archiwizacja danych i produktów fotogrametrycznych,
 • standaryzacja opracowań,
 • wykonanie wstępnej kontroli jakości przyjmowanych opracowań,
 • zarządzanie i udostępnianie danych, udostępnianie metadanych przez Internet,
 • udostępnienie narzędzi internetowych do wizualizacji danych i składania zamówień.

Czynniki warunkujące dostęp do informacji przestrzennej:

 • technologia,
 • infrastruktura
 • telekomunikacyjna,
 • infrastruktura podpisu elektronicznego,
 • organizacja,
 • system prawny
źródło: GUGIK

Nasze patronaty

XXIII Ogólnopolskie Sympozjum Fotogrametryczno-Teledetekcyjne
18-20 września 2024
INTERGEO 2023
10-12 października 2023
VIII Forum BioGIS
29-30.11.2023
GIS Day w Stolicy
23 listopada 2023

Quizy mapowe

Gdzie leży ten kraj?
Puzzle z mapą świata
Jaki to kraj?
Quiz WORLDLE - Jaki to kraj?
Wersja dla zaawansowanych
Geoquiz historyczny
EOGuesser