Wydłużono termin wdrożenia ZSIN do końca 2024

Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki podpisał rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach. Nowelizacja, oczekująca obecnie na ogłoszenie w Dzienniku Ustaw, zakłada zmianę § 6 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 października 2022 r. w sprawie zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach (Dz. U. poz. 2469), polegającą na wydłużeniu określonego w tym przepisie okresu przejściowego.

Zgodnie z nowym brzmieniem przepisu, Główny Geodeta Kraju powinien dostosować zintegrowany system informacji o nieruchomościach (ZSIN) do przepisów tego rozporządzenia w terminie do dnia 31 grudnia 2024 r. W tym samym terminie inne organy wymienione w art. 24b ust. 1 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne powinny dostosować do tego rozporządzenia systemy wykorzystywane do prowadzenia rejestrów włączonych do ZSIN.

GUGiK tłumaczy, iż wydłużenie powyższego terminu, podyktowane jest dużą pracochłonnością czynności składających się na dostosowanie systemów wykorzystywanych do prowadzenia rejestrów włączonych do ZSIN do przepisów zmienianego rozporządzenia, a także koniecznością uwzględnienia zmienionego modelu danych gromadzonych w ewidencji gruntów i budynków, oraz rozbudową ZSIN, w ramach której należy uwzględnić opisane powyżej zmiany oraz nową specyfikację usług sieciowych, dotyczących udostępniania danych ewidencji na potrzeby ZSIN.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Nasze patronaty

XXIII Ogólnopolskie Sympozjum Fotogrametryczno-Teledetekcyjne
18-20 września 2024
INTERGEO 2023
10-12 października 2023
VIII Forum BioGIS
29-30.11.2023
GIS Day w Stolicy
23 listopada 2023

Quizy mapowe

Gdzie leży ten kraj?
Puzzle z mapą świata
Jaki to kraj?
Quiz WORLDLE - Jaki to kraj?
Wersja dla zaawansowanych
Geoquiz historyczny
EOGuesser