Propozycje zmian przepisów dotyczących prowadzenia egib

Alicja Kulka, p.o. Główny Geodeta Kraju 21 lipca 2022 r. wystąpiła z wnioskiem do Ministra Rozwoju i Technologii o wpisanie do wykazu prac legislacyjnych zmiany m.in. rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków.

Najważniejsze zmiany zaproponowane do wprowadzenia w rozporządzeniu w sprawie ewidencji gruntów i budynków to m.in.:

  • wprowadzenie możliwości wykazania adresu do korespondencji, w tym adresu do e-doręczeń;
  • możliwość wydawania wypisów z rejestru gruntów dla wybranych działek ewidencyjnych oraz likwidacja uproszczonych wypisów z rejestru gruntów;
  • wprowadzenie na stałe specjalnego trybu ustalania przebiegu granic działek ewidencyjnych zajętych pod cieki i zbiorniki wodne;
  • przywrócenie możliwości oznaczenia arkusza mapy w identyfikatorze działki ewidencyjnej oraz dopuszczenie szczególnego sposobu numeracji działek po uzgodnieniu z WINGiK;
  • zmiana sposobu tworzenia jednostek rejestrowych;
  • uproszczenie zasad zaliczania gruntów do użytków B, Ba i Bi.

Alicja Kulka zaproponowała także zmiany rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie wzorów wniosków o udostępnienie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, licencji i Dokumentu Obliczenia Opłaty, a także sposobu wydawania licencji. Zmiana ma polegać na dostosowaniu tytułów dokumentów wydawanych z prowadzonych baz danych do rodzajów dokumentów wynikających z obowiązujących przepisów Prawa geodezyjnego i kartograficznego.

 

Nasze patronaty

XXIII Ogólnopolskie Sympozjum Fotogrametryczno-Teledetekcyjne
18-20 września 2024
INTERGEO 2023
10-12 października 2023
VIII Forum BioGIS
29-30.11.2023
GIS Day w Stolicy
23 listopada 2023

Quizy mapowe

Gdzie leży ten kraj?
Puzzle z mapą świata
Jaki to kraj?
Quiz WORLDLE - Jaki to kraj?
Wersja dla zaawansowanych
Geoquiz historyczny
EOGuesser