Zwolnienie z VAT dla geodety - stanowisko Izby Skarbowej w Katowicach

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach potwierdził w wydanej interpretacji możliwości skorzystania ze zwolnienia z VAT w związku ze świadczeniem usług geodezyjnych.

W czerwcu br. do Izby Skarbowej w Katowicach wpłynął wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości skorzystania ze zwolnienia podmiotowego, w związku ze świadczeniem usług geodezyjnych.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej. Świadczy usługi geodezyjne i jako podstawowy przedmiot działalności zgłosił PKD 71.12.Z, tj. „Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne”. Działalność gospodarcza polega tylko i wyłącznie na usługach geodezyjnych i nie świadczy żadnych usług w zakresie doradztwa.

Wnioskodawca wybrał zwolnienie z podatku VAT na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy o VAT, również przy zastosowaniu proporcji, o której mowa w art. 113 ust. 9 ustawy o VAT. Nie prowadził też żadnej działalności gospodarczej w okresie 6 poprzednich lat.

Wnioskodawca nie wykonuje i nie będzie wykonywał czynności wymienionych w art. 113 ust. 13 ustawy o VAT.

Art. 2 ust. 1 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne stanowi, że przez prace geodezyjne - rozumie się projektowanie, wykonywanie pomiarów geodezyjnych, wykonywanie zdjęć lotniczych, dokonywanie obliczeń, sporządzanie i przetwarzanie dokumentacji geodezyjnej, a także zakładanie i aktualizowanie baz danych, pomiary i opracowania fotogrametryczne, grawimetryczne, magnetyczne i astronomiczne związane z realizacją zadań w dziedzinie geodezji i kartografii oraz krajowego systemu informacji w terenie.

Usługi geodezyjne polegają na czynnościach technicznych dotyczących prac geodezyjnych związanych z pomiarem w terenie, służących do dalszego opracowania dokumentacji kameralnej, celem sporządzenia ostatecznych map wynikowych. W wyniku tych czynności powstaje dokumentacja pomiarowa umożliwiająca kameralne opracowanie operatu technicznego i map wynikowych dla nieruchomości.

Usługi te nie mają cech doradztwa, dlatego też Wnioskodawca korzysta ze zwolnienia podmiotowego określonego w art. 113 ustawy o VAT.

W związku z powyższym wnioskodawca zadał pytanie czy ma prawo do korzystania ze zwolnienia z podatku od towarów i usług, do wysokości sprzedaży określonej w art. 113 ust 1 ustawy o VAT, prowadząc działalność w charakterze usług geodezyjnych i nie świadcząc usług doradczych, pomimo wskazanego zakresu działalności w CEiDG PKD 71.12.Z.?

Zdaniem Wnioskodawcy, prowadząc działalność w charakterze usług geodezyjnych i nie świadcząc usług doradczych, posiada on prawo do korzystania ze zwolnienia z podatku od towarów i usług, do wysokości sprzedaży określonej w art. 113 ust. 1 lub art. 113 ust. 9 ustawy o VAT, pomimo wskazanego przedmiotu działalności w CEiDG PKD 71.12.Z,

Geodeta zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne nie świadczy usług w zakresie doradztwa technicznego.

W Polskiej Klasyfikacji Działalności z 2007 r. dla usług geodezyjnych nie ma natomiast określonego innego numeru PKD 71.12.Z, niezwiązanego z doradztwem technicznym.

Usługi geodezyjne polegają na czynnościach technicznych dotyczących prac geodezyjnych związanych z pomiarem w terenie, służących do dalszego opracowania dokumentacji kameralnej, celem sporządzenia ostatecznych map wynikowych. W wyniku tych czynności powstaje dokumentacja pomiarowa umożliwiająca kameralne opracowanie operatu technicznego i map wynikowych dla nieruchomości. Usługi te nie mają cech doradztwa, dlatego też zdaniem Wnioskodawcy ma on prawo do korzystania ze zwolnienia podmiotowego określonego w art. 113 ustawy o VAT.

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji z dnia 24.08.2016 r. nr IBPP1/4512-461/16-1/AL uznał, iż stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe i ma on prawo w ramach prowadzonej działalności korzystać ze zwolnienia na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy do momentu, gdy wartość sprzedaży opodatkowanej nie przekroczy w trakcie roku podatkowego kwoty określonej w art. 113 ust. 1 i 9 ustawy o VAT lub Wnioskodawca zacznie wykonywać czynności, o których mowa w art. 113 ust. 13 ustawy o VAT.

W/w stanowisko potwierdzają interpretacje indywidualne wydane przez:

  • - Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 23 grudnia 2013r., IPPP2/443-1106/13-4/AO,
  • - Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 13 lutego 2013 r., IPPP2/443-1291/12-2/KG,
  • - Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 4 lutego 2011 r., IPPP2/443-959/10-3/MM,
  • - Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 22 lipca 2015 r., IPTPP1/4512-354/15-4/MSu.

Pełną treść interpretacji można przeczytać na stronie Ministerstwa Finansów

Nasze patronaty

XXIII Ogólnopolskie Sympozjum Fotogrametryczno-Teledetekcyjne
18-20 września 2024
INTERGEO 2023
10-12 października 2023
VIII Forum BioGIS
29-30.11.2023
GIS Day w Stolicy
23 listopada 2023

Quizy mapowe

Gdzie leży ten kraj?
Puzzle z mapą świata
Jaki to kraj?
Quiz WORLDLE - Jaki to kraj?
Wersja dla zaawansowanych
Geoquiz historyczny
EOGuesser