Kodeks urbanistyczno-budowlany ma uwzględniać postulaty NIK

Podczas połączonego posiedzenia sejmowych komisji Infrastruktury oraz Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej podsumowane zostały prace nad rządowym projektem kodeksu urbanistyczno-budowlanego.

Projekt tego kompleksowego dokumentu, dotyczącego m.in. przywrócenia i utrwalenia ładu przestrzennego w Polsce, uwzględnia najnowszy raport NIK dotyczący planowania i zagospodarowania przestrzennego. Podczas obrad wiceminister infrastruktury i budownictwa Tomasz Żuchowski podkreślił, że projekt realizuje wnioski NIK przedstawione posłom podczas posiedzenia komisji 8 czerwca 2017 roku.

- Nowa redakcja kodeksu urbanistyczno-budowlanego, który ma przywrócić i utrwalić ład przestrzenny w Polsce, jest odpowiedzią na wnioski zawarte w raporcie Najwyższej Izby Kontroli. Wszystkie zasadnicze postulaty NIK znalazły odzwierciedlenie w projektowanych przepisach – powiedział wiceminister Tomasz Żuchowski.

W nowych przepisach znajdzie odzwierciedlenie sześć najważniejszych postulatów NIK:

  • Traktowanie przestrzeni i jej walorów jako dobra wspólnego, przy wyważeniu interesu publicznego i prywatnego;
  • Nadanie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego mocy wiążącej przy inwestowaniu na terenach nieobjętych planami miejscowymi;
  • Rozszerzenie wymogu sporządzania planów miejscowych dla terenów o istotnych walorach, np. przyrodniczych;
  • Uregulowanie kwestii terminu ważności decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu;
  • Zapewnienie spójności dokumentów planistycznych;
  • Skuteczne informowanie lokalnych społeczności, zapewniające zwiększenie udziału interesariuszy w procesie planowania przestrzennego.

Projekt kodeksu urbanistyczno-budowlanego został poddany pogłębionym konsultacjom publicznym, zakończenie prac rządowych jest planowane na grudzień 2017 roku.

Nasze patronaty

XXIII Ogólnopolskie Sympozjum Fotogrametryczno-Teledetekcyjne
18-20 września 2024
INTERGEO 2023
10-12 października 2023
VIII Forum BioGIS
29-30.11.2023
GIS Day w Stolicy
23 listopada 2023

Quizy mapowe

Gdzie leży ten kraj?
Puzzle z mapą świata
Jaki to kraj?
Quiz WORLDLE - Jaki to kraj?
Wersja dla zaawansowanych
Geoquiz historyczny
EOGuesser