NIK negatywnie o cyfryzacji i modernizacji EGiB

Najwyższa Izba Kontroli opublikowała wyniki kontroli dotyczącej cyfryzacji Ewidencji Gruntów i Budynków na szczeblu powiatowym.

NIK negatywnie o cyfryzacji i modernizacji EGiB

W ramach kontroli przeprowadzono badanie kwestionariuszowe, które wykazało, że  w żadnym z powiatów nie przeprowadzono we wszystkich obrębach ewidencyjnych cyfryzacji i modernizacji EGiB, zgodnych z normami, standardami i modelem danych określonych w rozporządzeniu w sprawie EGiB.

Przypomnijmy, ze przepisy rozporządzenia w sprawie EGiB wymagały przeprowadzenia modernizacji EGiB w sposób planowy na obszarach miast do końca 2014 r., a na obszarach wiejskich do końca 2016 r. Jak podkreśla NIK, dochowanie tych terminów uwarunkowano dostępnością środków finansowych na ten cel oraz priorytetyzacją, wynikającą z potrzeb państwa, jednostek samorządu terytorialnego, przedsiębiorców i obywateli.

Według stanu na 1 stycznia 2017 r. modernizację EGiB zgodną z normami i standardami określonymi w obowiązujących przepisach prawa, przeprowadzono jedynie w 164 obrębach ewidencyjnych, co stanowi 7,2% łącznej liczby obrębów w skontrolowanych jednostkach (2 277). Do 30 czerwca 2021 r. nastąpiła tylko nieznaczna poprawa w tym zakresie i 78,5% obrębów ewidencyjnych nadal wymagała modernizacji. Nadto w niektórych powiatach EGiB była prowadzona częściowo w postaci analogowej.

Według NIK, do niezakończenia realizacji cyfryzacji i modernizacji EGiB przyczyniło się zarówno niezapewnienie środków finansowych niezbędnych do jego przeprowadzenia, jak również niezorganizowanie skutecznego systemu nadzoru i koordynacji realizacji zadania na szczeblu powiatowym.

Wyniki kontroli cyfryzacji Ewidencji Gruntów i Budynków na szczeblu powiatowym [pdf]

Nasze patronaty

Kongres FIG w Warszawie
11-15 września 2022
SCEgeo 2022
22-24 czerwca 2022
FME World Tour 2022
18 maja 2022
Zrównoważone planowanie przestrzenne. Zmiana paradygmatów
13-14 maja 2022
GIS w Nauce
23-24 czerwca 2022
Regionalna Infrastruktura Informacji Przestrzennej na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego
23-24 czerwiec 2022
Informacja przestrzenna impulsem dla rozwoju lokalnego
2-3 czerwca 2022

Galeria

Wrocławski GIS Day 2019
13 listopada 2019
Informacja Przestrzenna nowym IMPULSEM dla rozwoju lokalnego
23.05.2019 Wrocław
XVII Wyprawa BARI - Jordania 2018