Konkurs na Zastępcę Głównego Geodety Kraju

Na stronie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów ponownie ukazało się ogłoszenie o konkursie na stanowisko Zastępcy Głównego Geodety Kraju, po tym jak w naborze ogłoszonym w styczniu br. kandydat nie został wyłoniony.

Obowiązki Zastępcy Głównego Geodety Kraju to przede wszystkim wsparcie GGK w realizacji zadań ustawowych, w szczególności w:

 1. nadzorowaniu realizacji polityki państwa w zakresie geodezji i kartografii;
 2. pełnieniu funkcji organu wyższego stopnia w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego w stosunku do wojewódzkich inspektorów nadzoru geodezyjnego i kartograficznego, a także w nadzorze i kontroli ich działania;
 3. utrzymaniu i rozbudowie infrastruktury systemów teleinformatycznych oraz usług;
 4. monitorowaniu procesu modernizacji i cyfryzacji ewidencji gruntów i budynków;
 5. prowadzeniu centralnego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz dysponowaniu środkami Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym;
 6. inicjowaniu prac naukowych, badawczych i rozwojowych sprzyjających rozwojowi geodezji i kartografii.

Wymagania niezbędne kandydata:

 1. musi posiadać tytuł zawodowy magistra lub równorzędny;
 2. musi być obywatelem polskim;
 3. musi korzystać z pełni praw publicznych;
 4. nie może być skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe ani nie może być wobec niego orzeczony zakaz zajmowania stanowisk kierowniczych w urzędach organów władzy publicznej lub pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi;
 5. musi mieć co najmniej 6-letni staż pracy, w tym co najmniej 3-letni staż pracy na stanowisku kierowniczym;
 6. musi posiadać wiedzę z zakresu spraw należących do właściwości Głównego Geodety Kraju;
 7. musi posiadać poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „tajne” lub „ściśle tajne” lub złożyć oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie poszerzonego postępowania sprawdzającego na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych.

Wymagania pożądane:

 1. wykształcenie wyższe w dziedzinie geodezji;
 2. znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym.

Oferty można składać do 29 kwietnia 2024 r. w Głównym Urzędzie Geodezji i Kartografii, ul. Żurawia 6/12, 00-926 Warszawa.

Treść ogłoszenia [doc]

Nasze patronaty

XXIII Ogólnopolskie Sympozjum Fotogrametryczno-Teledetekcyjne
18-20 września 2024
INTERGEO 2023
10-12 października 2023
VIII Forum BioGIS
29-30.11.2023
GIS Day w Stolicy
23 listopada 2023

Quizy mapowe

Gdzie leży ten kraj?
Puzzle z mapą świata
Jaki to kraj?
Quiz WORLDLE - Jaki to kraj?
Wersja dla zaawansowanych
Geoquiz historyczny
EOGuesser