• gisplay.pl

Nowy moduł i trochę zmian w ostatniej aktualizacji C-GEO

W aktualizacji C-GEO z 30 września 2022 r. wprowadzono nowy moduł „Wektory GNSS” i zmiany między innymi w zakresie pracy na obiektowej mapie zasadniczej.

Nowy moduł "Wektory GNSS" w C-GEO (fot. Softline)

Nowy moduł „Wektory GNSS” służy do obliczenia wektorów między odbiornikami GNSS na podstawie fazowych obserwacji statycznych. Wykorzystuje on obserwacje z czterech systemów satelitarnych: GPS, GLONASS, GALILEO oraz BeiDou. Użytkownik modułu może dodawać nowe obserwacje w formacie RINEX (w chwili obecnej najlepiej z sieci ASG-EUPOS pobierać pliki w wersji 2.11, ponieważ dają zauważalnie lepsze wyniki obliczeń niż wersja 3.XX). Jeśli dane pomiarowe są w innym formacie, należy je najpierw przekonwertować do formatu RINEX z wykorzystaniem narzędzi udostępnionych przez producenta odbiornika. W czasie importu program analizuje zapisane dane takie jak nazwę punktu, model odbiornika i anteny, wysokość anteny, czasy rozpoczęcia i zakończenia pomiaru oraz współrzędne punktu i wyświetla je w postaci tabeli.

Parametry obliczeń wektorów zawierają wiele składowych, których edycję umożliwia okno Opcje modułu. Po wykonaniu obliczeń, możliwe jest wygenerowanie raportu, który zawiera podstawowe informacje o danych obserwacyjnych oraz obliczone wektory z charakterystyką dokładnościową.

Rozwinięcie zarządzania relacjami dla obiektów baz EGiB, BDOT500, GESUT

W programie rozbudowano możliwości tworzenia, usuwania, zmiany i sprawdzania relacji między obiektami EGiB, a także obiektami BDOT/GESUT, a odpowiednimi dla każdej z tych baz punktami wysokościowymi. Dotąd relacje te tworzone były automatycznie przez program w czasie eksportu do GML. W niektórych sytuacjach, ze względu na niedookreślone przepisy lub różne ich interpretacje, wymagane były relacje z innymi obiektami niż wynikające z automatycznego generowania powiązań w programie. W związku z tym C-GEO umożliwia:

  1. Automatyczne (włączane w opcjach programu) tworzenie relacji bezpośrednio po skartowaniu obiektu opartego na punktach wysokościowych (użytkownik może sprawdzić efekt od razu)
  2. Nadawanie relacji przez użytkownika samodzielnie dla wybranego obiektu i wyświetlonych przez program punktów wysokościowych lub dla wybranego punktu wysokościowego ze wskazanym obiektem z listy mogących być z nim w relacji
  3. Automatyczne przypisanie punktów wysokościowych nie przypisanych przez użytkownika do żadnego obiektu.

gn3

Automatyczne przypisywanie relacji na podstawie analizy topologicznej w czasie eksportu do GML nie dotyczy oczywiście punktów wysokościowych naturalnych, nie powiązanych wcześniej przez użytkownika z żadnym obiektem (dla baz zgodnych z rozporządzeniem w sprawie mapy zasadniczej z 2015 r). W przypadku GML 2021 pikiety naturalne i sztuczne nie są wiązane z obiektami BDOT500 - w aktualnym rozporządzeniu w sprawie BDOT500 usunięto te zasady.

Lista pozostałych nowości w aktualizacji wrześniowej:

  • moduł e-Operat/aplikacja GeoOrganizer:

-  w  zakładce Dokumenty dołączone do pracy, dla wybranych dokumentów, pod prawym klawiszem dodano ich kopiowanie do schowka i możliwość wklejenia do wybranej pracy docelowej,

- w oknie przypomnienia dodano przycisk Otwórz, który otwiera okno szczegółów przypomnienia (działa także podwójne kliknięcie na wierszu przypomnienia)

  • funkcje C-GEO:

-  do paska ikon "Obliczenia" dodano ikonkę umożliwiającą wyznaczenie środka wybranego na mapie obiektu powierzchniowego/punktowego lub grupy punktów nie stanowiących jednego obiektu. Opcja ta jest też dostępna pod prawym klawiszem myszki w menu Obiekt - Wyznacz środek...

-  w oknie "Pomiary i obliczenia na mapie" dodano funkcję "Uśrednianie współrzędnych” dla podanych z klawiatury/wskazanych na mapie punktów, lub dla wybranego na mapie obiektu (wówczas w obliczeniu można pod prawym klawiszem myszki wczytać punkty obiektu). Obliczenie to podobnie jak wyżej opisane funkcje, wyznacza środek jako wynik uśrednienia współrzędnych, dodatkowo generuje raport z obliczenia,

- w dolnym pasku okna mapy, w miejscu, gdzie wyświetlana jest wybrana/edytowalna warstwa wprowadzono możliwość kliknięcia i wyboru zmiany edytowalnej warstwy z listy ostatnio edytowanych,

- w menu wywoływanym prawym klawiszem myszki na mapie dodano listę ostatnio edytowanych warstw, co umożliwia szybsze włączanie ich do edycji,

- do paska ikon "Rysowanie" dodano nową ikonkę "kółko zębate" z kilkoma funkcjami dotąd obecnymi w głównych opcjach programu. Opcje te są często używane, więc będą łatwiej dostępne. Są to np.: przełączanie trybu wybierania obiektów powierzchniowych (krawędź/wnętrze), zamiana okręgów/łuków na łamane po narysowaniu, funkcje wywoływane przez dwuklik myszki,

- uproszczono menu wywoływane prawym klawiszem myszki na mapie: uporządkowano niektóre pozycje, pogrupowano podobne, dodano Odśwież (F5),

- w funkcji usługi sieciowej Wyszukiwanie adresu umożliwiono lokalizację na mapie po podaniu wyłącznie nazwy miejscowości, bez konieczności wprowadzania ulicy i numeru adresowego,

- w przecięciu prostych na mapie (ikonka w pasku Obliczenia) można wskazać punkt na mapie, z którego pobrany będzie numer i będzie zastąpiony przez obliczony punkt przecięcia prostych,

- w module Tachimetria dodano konwersję obserwacji z tachimetru RUIDE RCS,

- w oknie Edycji punktu na mapie dodano możliwość kopiowania punktu do schowka oraz wklejania współrzędnych,

- w funkcji kopiowania do schowka punktów obiektu na mapie (ikonka Kopiuj zaznaczone punkty) poprawiono kopiowanie punktów obiektów zaimportowanych z GML. Dzięki temu można obecnie np. wybrać działkę ewidencyjną, skopiować jej geometrię do schowka i wkleić w edytorze obiektów w celu utworzenia nowego obiektu,

- w module Przekroje pionowe dodano opcję umożliwiającą generowanie opisu osi pionowej przekroju,

- w module Suwnice skorygowano precyzję rysowania poprawek położenia szyn.

Źródło: Softline

Nasze patronaty

XXIII Ogólnopolskie Sympozjum Fotogrametryczno-Teledetekcyjne
18-20 września 2024
INTERGEO 2023
10-12 października 2023
VIII Forum BioGIS
29-30.11.2023
GIS Day w Stolicy
23 listopada 2023

Quizy mapowe

Gdzie leży ten kraj?
Puzzle z mapą świata
Jaki to kraj?
Quiz WORLDLE - Jaki to kraj?
Wersja dla zaawansowanych
Geoquiz historyczny
EOGuesser