• gisplay.pl

W Lublinie zakończono modernizację EGiB

W Lublinie zakończyły się prace w terenie przy modernizacji ewidencji gruntów oraz budynków (EGiB). Zmiany już naniesione zostały w dokumentacji. Teraz, od najbliższego poniedziałku (6 marca), mieszkańcy mogą zapoznać się z opracowanym projektem operatu opisowo-kartograficznego oraz zgłosić do niego uwagi.

Objęta modernizacją powierzchnia Miasta Lublin dotyczyła wybranych nieruchomości spośród łącznie ponad 14,7 tys. ha terenów zabudowanych i zurbanizowanych, użytków rolnych i terenów zadrzewionych i zakrzewionych. Aktualizacja obejmowała przede wszystkim tereny aktywności gospodarczych, mieszkaniowe jednorodzinne i rolnicze. Nie stwierdzono zmian na terenie osiedli mieszkaniowych zabudowanych blokami. Geodeci zmierzyli w terenie konkretne, wyselekcjonowane na podstawie ortofotomapy miejsca, zaś zaktualizowane informacje posłużyły następnie do opracowania wyłożonego obecnie projektu operatu opisowo-kartograficznego ewidencji gruntów i budynków (EGiB). Dane geodezyjne które są w nim zawarte obejmują m.in. informacje o arkuszach, obrębach i numerach geodezyjnych działek, o granicach działek, punktach adresowych, ulicach, rodzaju użytków gruntowych i własności gruntów. Oprócz tego zawierają dane o budynkach, m.in. ich adres, funkcje, liczbę kondygnacji oraz rok budowy lub modernizacji.

Projekt operatu opisowo-kartograficznego zostanie wyłożony w dniach 6-24 marca, w godzinach od 8.00 do 15.00, w siedzibie Urzędu Miasta Lublin przy ul. Wieniawskiej 14, pokój nr 1206A (12 piętro). Projekt operatu będzie także udostępniony od 6 marca w Systemie Informacji Przestrzennej Miasta Lublin (https://lublin.eu/lublin/sipl/lublin-2d/). Zapoznanie się z projektem operatu będzie możliwe poprzez wybór kompozycji: dane geodezyjne.

Mieszkaniec, którego dotyczą dane zawarte w projekcie operatu opisowo-kartograficznego, może podczas wyłożenia zgłosić uwagi, co pozwoli wyjaśnić niezgodności ze stanem faktycznym, a także usunąć ewentualne błędy i omyłki. Urząd rozpatrzy zgłoszone uwagi (przyjęte lub odrzucone), a następnie dane z projektu operatu opisowo-kartograficznego znajdą się w bazie danych ewidencji gruntów i budynków.

Źródło: UM Lublina

Nasze patronaty

XXIII Ogólnopolskie Sympozjum Fotogrametryczno-Teledetekcyjne
18-20 września 2024
INTERGEO 2023
10-12 października 2023
VIII Forum BioGIS
29-30.11.2023
GIS Day w Stolicy
23 listopada 2023

Quizy mapowe

Gdzie leży ten kraj?
Puzzle z mapą świata
Jaki to kraj?
Quiz WORLDLE - Jaki to kraj?
Wersja dla zaawansowanych
Geoquiz historyczny
EOGuesser