• gisplay.pl

Kolejne dane z Narodowego Spisu Powszechnego w Portalu Geostatystycznym

W Katalogu zasobów Portalu Geostatystycznego udostępniono nowy zasób „NSP 2021 Dane o ludności krajowej w siatce kilometrowej / 2021 census data. Population in 1km grid”.

Dane o ludności krajowej w siatce kilometrowej (fot. GUS)

Prezentacja zawiera warstwy przedstawiające ludność wg definicji krajowej w siatce kilometrowej w podziale na następujące zjawiska:

 • ogólna liczba ludności (dwie skale barw),
 • ogólna liczba mężczyzn,
 • ogólna liczba kobiet,
 • ludność w wieku 0-14 lat,
 • ludność w wieku 15-64 lat,
 • ludność w wieku 65 lat i więcej.

Zjawiska przedstawione są w siatce kilometrowej na podstawie danych uzyskanych z Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań z 2021 roku. W niektórych oczkach siatki kilometrowej dane zostały ukryte ze względu na konieczność ochrony tajemnicy statystycznej (’Tajemnica statystyczna’).

Kategoria ludności według definicji krajowej, z punktu widzenia mieszkańców gminy, tj. najmniejszej jednostki podziału administracyjnego kraju – obejmuje następujące grupy:

 1. Osoby mieszkające stale (stali mieszkańcy) – są to osoby, które w spisie zadeklarowały, że dana gmina jest ich stałym miejscem zamieszkania (bez względu czy są tam zameldowane na pobyt stały czy nie) oraz – w momencie spisu:
  • były obecne (mieszkały w gminie),
  • były nieobecne, ale ich nieobecność trwała krócej niż 3 miesiące,
  • były nieobecne dłużej niż 3 miesiące, ale ich nieobecność wynikała z powodu m.in: przebywania w zakładzie karnym lub śledczym, pobytu za granicą.
 2. Osoby przebywające czasowo dłużej niż 3 miesiące. Dotyczy osób, które w spisie zadeklarowały, że ich stałym miejscem zamieszkania jest inna gmina w kraju, natomiast w miejscu/gminie spisania przebywały czasowo (dłużej niż 3 miesiące) z następujących powodów: nauka, praca, warunki rodzinne lub mieszkaniowe, leczenie lub rehabilitacja, przebywanie w domu opieki. Do ludności gminy nie są zaliczani imigranci przebywający w Polsce czasowo, natomiast stali mieszkańcy Polski przebywający czasowo za granicą (bez względu na okres ich nieobecności) są ujmowani w stanie ludności danej gminy.

Do kategorii ludności danej gminy nie były natomiast zaliczane osoby przybyłe z zagranicy na pobyt czasowy, tj. takie, które nie posiadały stałego pobytu w Polsce. Kategoria nie ujmuje też stałych mieszkańców danej gminy, którzy w momencie spisu przebywali poza gminą dłużej niż 3 miesiące z przyczyn innych niż przebywanie w zakładzie karnym (śledczym) lub pobyt za granicą, tj. osób które przebywały czasowo w innej gminie kraju (zgodnie z przyjętą definicją zostali tam ujęci jako ludność według definicji krajowej).

Widoczność warstw można zmieniać za pomocą funkcji 'Zmiana krycia’ dostępnej w Menu warstwy w oknie „Warstwy tematyczne”.

Dane można pobrać z Portalu Geostatystycznego. Należy w tym celu:

 • zalogować w Menedżerze zasobów jako użytkownik zewnętrzny,
 • po zalogowaniu się do Menedżera zasobów należy na pasku filtrowania dla filtra Dostępność zasobów kliknąć „x”, aby usunąć zawężenie tylko do swoich zasobów („Moje”),
 • następnie w polu Szukaj wprowadzić nazwę „NSP2021. Dane o ludności krajowej w siatce kilometrowej” lub konkretny nr zasobu – w tym przypadku będzie to 24532,
 • na grafice wyszukanego zasobu należy kliknąć w przycisk Eksport i wybrać format danych (dostępne formaty danych to geojson, shp, csv, kml).

Link do Katalogu zasobów - NSP 2021 Dane o ludności krajowej w siatce kilometrowej

Źródło: GUS

Nasze patronaty

XXIII Ogólnopolskie Sympozjum Fotogrametryczno-Teledetekcyjne
18-20 września 2024
INTERGEO 2024
24-26 września 2024
VIII Forum BioGIS
29-30.11.2023
GIS Day w Stolicy
23 listopada 2023

Quizy mapowe

Gdzie leży ten kraj?
Puzzle z mapą świata
Jaki to kraj?
Quiz WORLDLE - Jaki to kraj?
Wersja dla zaawansowanych
Geoquiz historyczny
EOGuesser