• gisplay.pl

Nowy atlas geologiczny wybranych złóż węgla brunatnego w Polsce

Państwowa służba geologiczna opublikowała pierwszy tom Atlasu geologicznego wybranych złóż węgla brunatnego w Polsce (rejon zachodni i rejon wielkopolski), zawierający szczegółowe informacje o 31 najistotniejszych obiektach złożowych.

Nowy atlas geologiczny wybranych złóż węgla brunatnego

Mapa zasobowa złoża Gubin (fot.PIG-PIB)

Wydany I tom Atlasu stanowi dawno oczekiwaną, w branży węgla brunatnego, pozycję literatury. Znana jest szczegółowa informacja o wszystkich złożach eksploatowanych obecnie przez cztery odkrywkowe kopalnie węgla brunatnego (Bełchatów, Konin, Turów, Sieniawa). Inaczej sprawa wygląda, jeśli chodzi o złoża niezagospodarowane – zarówno udokumentowane, jak i perspektywiczne obiekty złożowe, których liczba w Polsce wynosi 163, i które w przyszłości mogą być przedmiotem zainteresowania przemysłu. Informacja o tych złożach jest rozproszona i wymaga weryfikacji, standaryzacji i analizy. Takiego zadania podjął się Państwowy Instytut Geologiczny - PIB w ramach prac państwowej służby geologicznej.

Podczas pierwszego etapu prac szczegółowej analizie poddano złoża z rejonów brunatnowęglowych charakteryzujące się wysoką wartością ekonomiczno-gospodarczą - zachodniego i wielkopolskiego. Spośród 39 obiektów występujących w rejonie zachodnim i 19 w wielkopolskim do przedstawienia w I tomie Atlasu wybrano odpowiednio 21 i 10 obiektów.

Każdy ze wskazanych obiektów został opracowany zgodnie z przyjętą metodyką. Prace rozpoczęto od zgromadzenia i zweryfikowania danych archiwalnych. Głównym źródłem informacji były dokumentacje i opracowania wykonane w ciągu ponad 70 lat przez różne podmioty, w tym PIG-PIB i przedsiębiorstwa geologiczne. Mając do dyspozycji dokumentacje złożowe, sprawozdania z prac geologiczno-rozpoznawczych oraz profile otworów wiertniczych szczegółowej analizie poddano tysiące danych – geologiczno-złożowych, hydrogeologicznych, geoekologicznych.

Ważnym i koniecznym etapem prac była standaryzacja danych. W wielu przypadkach dokonano uzupełnień i przeliczeń zasobów węgla oraz jego podstawowych parametrów ustalonych w dokumentach źródłowych, nawet jeśli zostały one formalnie zatwierdzone. W przypadku już udokumentowanych złóż przyczyną były późniejsze zmiany tzw. kryteriów bilansowości, a także brak oszacowanych zasobów pozabilansowych. Od 2011 r. zamiast terminu „kryteria bilansowości” stosowana jest definicja „graniczne wartości parametrów definiujących złoże i jego granice”.

W latach 2005-2011 „zasoby pozabilansowe” były pojęciem nieformalnym, w związku z tym najczęściej nie były nawet oszacowane. W przypadku obszarów prognostycznych dokonane przeliczenia wynikały z reguły z braków lub nieścisłości w istniejących operatach szacujących zasoby (z definicji nie podlegające zatwierdzeniu). Jako granicę złoża/obszaru prognostycznego przyjęto kontur zewnętrzny udokumentowanych lub oszacowanych zasobów bilansowych i pozabilansowych węgla brunatnego, a w przypadku, jeśli zasoby pozabilansowe nie zostały obliczone – kontur zasobów bilansowych węgla.

Charakterystyka każdego z nieeksploatowanych/prognostycznych złóż zawiera część tekstową oraz bogatą część graficzną (mapy, przekroje, tabele). Przedstawiono w nich informacje dotyczące:

  • budowy geologicznej i uwarunkowań geologiczno-górniczych,
  • wielkości zasobów złoża,
  • parametrów geologiczno-górniczych pokładów węgla w złożu (miąższość węgla i grubość nadkładu),
  • parametrów chemiczno-technologicznych węgla, w tym wartość opałową Qri, popielność Ad i całkowitą zawartość siarki Sdt,
  • warunków hydrogeologicznych,
  • uwarunkowań środowiskowych.

Kolejny tom obejmujący 24 niezagospodarowane/prognostyczne złoża rejonu północno-zachodniego i konińskiego jest w trakcie realizacji. Prace zostaną ukończone pod koniec 2022 r.

Atlas geologiczny wybranych złóż węgla brunatnego w Polsce (rejon zachodni i rejon wielkopolski). Tom 1 (32.65 MB) [PDF]

Źródło: PIG-PIB

Nasze patronaty

XXIII Ogólnopolskie Sympozjum Fotogrametryczno-Teledetekcyjne
18-20 września 2024
INTERGEO 2023
10-12 października 2023
VIII Forum BioGIS
29-30.11.2023
GIS Day w Stolicy
23 listopada 2023

Quizy mapowe

Gdzie leży ten kraj?
Puzzle z mapą świata
Jaki to kraj?
Quiz WORLDLE - Jaki to kraj?
Wersja dla zaawansowanych
Geoquiz historyczny
EOGuesser