Specjalista w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami (Włocławek)

Starosta Włocławski ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze:

Specjalista w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego we Włocławku

Wymagania niezbędne kandydata:

 • obywatelstwo polskie;
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 • co najmniej wykształcenie średnie; d)co najmniej 3 letni staż pracy;
 • nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • cieszy się nieposzlakowaną opinią.

Wymagania dodatkowe kandydata podlegające ocenie:

 • wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym – w zakresie geodezji,
 • posiadanie świadectwa nadania uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii co najmniej w zakresie stopnia pierwszego.

Wiedza podlegająca ocenie - znajomość przepisów ustaw:

 • ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne;
 • ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej;
 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego;
 • ustawa z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych;
 • ustawa z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym;
 • ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

Podstawowy zakres zadań realizowanych na stanowisku:

 • Bieżąca aktualizacja numerycznej mapy ewidencji gruntów i budynków oraz numerycznej mapy zasadniczej Powiatu Włocławskiego;
 • Prowadzenie powiatowych baz danych wchodzących w skład Krajowego Systemu Informacji o terenie;
 • Wykonywanie wydruków map, udostępnianie danych numerycznych wykonawcom prac geodezyjnych i kartograficznych oraz innym uprawnionym osobom;
 • Wyliczanie opłat za udostępnianie materiałów zasobu geodezyjnego kartograficznego, wystawianie oraz wysyłanie na wskazany adres Dokumentu Obliczenia Opłaty, wydawanie decyzji administracyjnej o ustaleniu opłaty w przypadkach braku zgody wykonawcy prac na wysokość opłaty;
 • Badanie bezkolizyjności usytuowania projektowych sieci uzbrojenia terenu z istniejącymi oraz innymi projektowanymi przewodami i urządzeniami, obiektami budowlanymi, znakami geodezyjnymi, grawimetrycznymi i magnetycznymi, zielenią wysoką, pomnikami przyrody;
 • Dostosowywanie i redakcja numerycznej mapy egib oraz numerycznej mapy zasadniczej do aktualnych przepisów prawa;
 • Udostępnianie danych numerycznych wykonawcom prac geodezyjnych i kartograficznych oraz innym uprawnionym osobom;
 • Wykonywanie wydruków map będących wynikiem aktualizacji mapy numerycznej;
 • Udział w odbiorach prac geodezyjnych;
 • Uwierzytelnianie dokumentów powstałych w wyniku prac geodezyjnych;
 • Naliczanie opłat za czynności związane z uzgodnieniami na naradach koordynacyjnych oraz wystawianie dowodów księgowych;
 • Udział w pracach zespołu weryfikującego w terenie prawidłowość wykonania prac geodezyjnych przyjmowanych do PODGiK.

Wymagane dokumenty:

 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie oraz numer telefonu (załącznik) aby pobrać kliknij {tutaj} (41kB) word ;
 • kopia dokumentu potwierdzającego obywatelstwo polskie;
 • oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni z praw publicznych;
 • kopia dokumentu potwierdzającego wykształcenie;
 • kopie świadectw pracy lub zaświadczenie w przypadku kontynuacji zatrudnienia potwierdzające staż pracy,
 • oświadczenie, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • oświadczenie, że cieszy się nieposzlakowaną opinią;
 • oświadczenie o stanie zdrowia pozwalające na zatrudnienie na stanowisku specjalisty;
 • wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach złożonych w związku z naborem, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych;
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagania dodatkowe wymienione w punkcie 4.

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Osoby zainteresowane udziałem w naborze składają komplet dokumentów w zaklejonej kopercie, na adres: Starostwo Powiatowe we Włocławku, ul. Cyganka 28, 87-800 Włocławek, z dopiskiem na kopercie „Nabór na stanowisko Specjalisty w Wydziale „GGN”” – do Sekretariatu Starosty Włocławskiego, pokój nr 35, w terminie do dnia 25 listopada 2016r.
 • W przypadku dokumentów wysłanych pocztą na ww. adres, o zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty (nie data stempla pocztowego) do Starostwa Powiatowego we Włocławku.
 • Oferty, które wpłyną do Starostwa po wyżej wymienionym terminie, nie będą rozpatrywane.
 • Złożone dokumenty mogą być odebrane przez kandydata w terminie jednego miesiąca od daty opublikowania informacji o wyniku naboru w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Włocławskiego. Dokumenty nieodebrane zostaną przekazane do archiwum zakładowego.

Dodatkowe informacje udzielane są pod nr telefonu (054) 230-46-69.

Nasze patronaty

XXIII Ogólnopolskie Sympozjum Fotogrametryczno-Teledetekcyjne
18-20 września 2024
INTERGEO 2023
10-12 października 2023
VIII Forum BioGIS
29-30.11.2023
GIS Day w Stolicy
23 listopada 2023

Quizy mapowe

Gdzie leży ten kraj?
Puzzle z mapą świata
Jaki to kraj?
Quiz WORLDLE - Jaki to kraj?
Wersja dla zaawansowanych
Geoquiz historyczny
EOGuesser