Stanowisko ds. aktualizacji danych opisowych (Poznań)

Zarządu Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ w Poznaniu poszukuje osoby na stanowisko:

Stanowisko ds. aktualizacji danych opisowych

Wymiar etatu: pełny

Forma nawiązania stosunku pracy: umowa o pracę

LIczba wolnych stanowisk: 2

Nr ref. ZG-ZKS.11000.5.2021

Zakres podstawowych czynności:

Prowadzenie i aktualizacja baz danych powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w zakresie:

 • ewidencji gruntów i budynku (katastru nieruchomości);
 • ejestru cen nieruchomości

Zawiadamianie o dokonanych zmianach danych ewidencyjnych właściwychorganów

Rejestrowanie dokumentów stanowiących podstawę zmian w ewidencji gruntów i budynków

Uczestniczenie w pracach dotyczących rozwoju systemu teleinformatycznego do prowadzeniabazdanych zasobu

Sporządzanie sprawozdań, analiz i informacji z zakresu prowadzonych spraw

Wymagania niezbędne:

 • brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • nieposzlakowana opinia
 • pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych
 • praca/praktyka/staż w jednostkach wykonawstwa geodezyjnego lub w jednostkach administracji publicznej
 • umiejętność pracy z bazami danych
 • umiejętność właściwego stosowania przepisów prawa
 • wykształcenie wyższe I stoponia, kierunek lub specjalność: geodezja i kartografia, inżynieria środowiska, gospodarka przestrzenna, geoinformacja
 • znajomość ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz przepisów wykonawczych
 • znajomość zagadnień, procedur i przepisów związanych z powierzonymi zadaniami

Termin składania ofert: 31.05.2020 r.

Treść ogłoszenia

Nasze patronaty

Nowoczesne technologie w prowadzeniu PODGiK
12-14.06.2023
X Konferencja GIS w Nauce
22-23 czerwca 2023
III konferencja GIS w Edukacji
21 czerwca 2023
DANE / WIEDZA / INNOWACJE
14 czerwca 2023

Galeria

Wrocławski GIS Day 2019
13 listopada 2019
Informacja Przestrzenna nowym IMPULSEM dla rozwoju lokalnego
23.05.2019 Wrocław
XVII Wyprawa BARI - Jordania 2018