Specjalista ds. informacji przestrzennej (Katowice)

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach poszukuje osoby na stanowisko:

Główny specjalista do spraw informacji przestrzennej w Wydziale Ochrony Przyrody i Obszarów Natura 2000

Osoba na tym stanowisku:

 • tworzy i uzupełniana bazy danych na podstawie pozyskiwanej przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Katowicach dokumentacji zasobów, tworów i składników przyrody oraz obsługuje infrastrukturę baz danych w tym Geoportalu Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach;
 • weryfikuje i aktualizuje dane przestrzenne o występowaniu siedlisk i gatunków podlegających ochronie oraz granic form ochrony przyrody, w tym prowadzi i aktualizuje rejestr form ochrony przyrody;
 • przygotowuje dane na potrzeby udostępniania informacji publicznej i informacji o środowisku w zakresie danych przyrodniczych;
 • sporządza mapy na potrzeby zadań realizowanych przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Katowicach oraz analizy przestrzenne w zakresie lokalizacji inwestycji i zamierzeń w odniesieniu do chronionych zasobów przyrodniczych;
 • dokonuje oceny wpływu zamierzeń/przedsięwzięć/inwestycji na przedmioty ochrony obszarów Natura 2000.

Wymagania niezbędne:

 • Wykształcenie: wyższe profilowane na jednym z kierunków: biologia, leśnictwo, ochrona środowiska, geodezja i kartografia, geologia lub pokrewne
 • Staż pracy co najmniej 3 lata w instytucjach ochrony środowiska lub ośrodkach dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej lub instytucjach/podmiotach na stanowisku związanym z wykorzystywaniem systemów informacji przestrzennej GIS
 • znajomość ustaw: o ochronie przyrody; Kodeks postępowania administracyjnego; o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
 • znajomość obsługi komputera, oprogramowania bazodanowego oraz GIS w szczególności w zakresie: środowiska Quantum GIS (preferowane), ArcGIS; baz danych SQL (postgresql); narzędzi opensource związanych z publikacją danych przestrzennych (geoserver); podstawy znajomości obsługi serwerów opartych na systemach Windows Server; dobra znajomość EXCEL, WORD;
 • właściwa organizacja pracy własnej
 • umiejętność pracy w zespole;
 • umiejętność analitycznego myślenia
 • kreatywność, rzetelność, dokładność, terminowość;
 • komunikatywność, łatwość nawiązywania kontaktów;
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe:

 • Wykształcenie: wyższe z zakresu informacji przestrzennej lub inne specjalistyczne z zakresu GIS;
 • Staż pracy co najmniej 1 rok w administracji publicznej na stanowisku związanym z wykorzystywaniem systemów informacji przestrzennej

Termin składania dokumentów mija 15 października 2021 r.

Treść ogłoszenia

Nasze patronaty

Nowoczesne technologie w prowadzeniu PODGiK
12-14.06.2023
X Konferencja GIS w Nauce
22-23 czerwca 2023
III konferencja GIS w Edukacji
21 czerwca 2023
DANE / WIEDZA / INNOWACJE
14 czerwca 2023

Galeria

Wrocławski GIS Day 2019
13 listopada 2019
Informacja Przestrzenna nowym IMPULSEM dla rozwoju lokalnego
23.05.2019 Wrocław
XVII Wyprawa BARI - Jordania 2018