Stanowisko ds. EMUiA i nazewnictwa ulic (Kraków)

Urząd Miejski w Krakowie poszukuje osoby na stanowisko:

Stanowisko urzędnicze ds. EMUiA i nazewnictwa ulic w Wydziale Geodezji UMK (1 etat)

(NR REF. 6-GD-2021)

 
Oferujemy:
 1. Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.
 2. Możliwość rozwoju zawodowego poprzez odbywanie specjalistycznych szkoleń.
 3. Zdobycie doświadczenia przy innowacyjnych projektach.
 4. Ciekawą, odpowiedzialną i pełną wyzwań pracę w przyjaznej atmosferze.
 5. Dostęp do najnowszych technologii.
 6. Terminowo wypłacane wynagrodzenie.
 7. Pracę w świetnie skomunikowanej lokalizacji w centrum Krakowa.
 8. Dofinansowanie do zakupu okularów i soczewek.
 9. Zakup na preferencyjnych warunkach atrakcyjnego ubezpieczenia na życie, opieki medycznej dla pracownika oraz członka rodziny, karty MultiSport.
 

Od kandydatów przystępujących do naboru oczekujemy:

1. Wymagania niezbędne (formalne):

 1. Spełnienie wymagań art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych określonych dla stanowisk urzędniczych.
 2. Obywatelstwo polskie.
 3. Wykształcenie wyższe geodezyjne.

Uwaga: osoby, które nie spełnią wszystkich wymagań formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

2. Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny):

 1. Znajomość ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.
 2. Znajomość rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków.
 3. Znajomość ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
 4. Znajomość rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 stycznia 2021 r. w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów.
 5. Znajomość ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym w zakresie zadań gminy.
 6. Znajomość ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych w zakresie definicji w niej zawartych oraz rodzajów i kategorii dróg.
 7. Znajomość ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym w zakresie dotyczącym miast na prawach powiatu.
 8. Znajomość zagadnień z zakresu działania Wydziału Geodezji.
 9. Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub decyzja o przyznaniu renty.

Uwaga: Wynik postępowania to łączny wynik z testów, rozmów kwalifikacyjnych i ewentualnej analizy dokumentów sprawdzający stopień spełnienia powyższych wymagań.

Do zakresu obowiązków wykonywanych na stanowisku będzie należało:

 1. Nadawanie numerów porządkowych dla budynków;
 2. Przygotowywanie projektów uchwał Rady Miasta Krakowa w sprawie nadawania lub zmiany nazw ulic i placów;
 3. Prowadzenie oraz bieżąca aktualizacja Ewidencji Miejscowości, Ulic i Adresów oraz informowanie właściwych podmiotów o zmianie danych w Ewidencji Miejscowości, Ulic i Adresów – zgodnie z regulacjami zawartymi w Rozdziale 8a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne i rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 stycznia 2012 r. w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów;
 4. Wydawanie zaświadczeń o istniejącym budynku;
 5. Aktualizacja danych adresowych Gminy Miejskiej Kraków w Państwowym Rejestrze Granic;
 6. Inne czynności na podstawie odrębnych upoważnień lub pełnomocnictw;
 7. Udział w szkoleniach, naradach – okresowa aktualizacja wiedzy i przepisów.

Warunki pracy i płacy oferowane kandydatom:

Pierwsza umowa o pracę zawierana jest na czas określony 6 miesięcy. W przypadku pracowników podejmujących pracę po raz pierwszy w jednostce samorządu terytorialnego pracownik zobowiązany jest do odbycia służby przygotowawczej. Po tym okresie możliwe jest zawarcie kolejnej umowy o pracę na czas nieokreślony.

Wymiar czasu pracy: 1 etat, 40 godz. tygodniowo (w przypadku osób niepełnosprawnych, zgodnie z odrębnymi przepisami).

Stanowisko: Referent lub Podinspektor.

Miejsce pracy: Wydział Geodezji – Urząd Miasta Krakowa.

Lokalizacja: Kraków, ul. Grunwaldzka 8.

Wynagrodzenie miesięczne: wynagrodzenie zasadnicze z przedziału 3 300 złotych brutto do 4 200 złotych brutto oraz dodatek za wieloletnią pracę w zależności od posiadanego stażu pracy. Wynagrodzenie, o którym mowa, zostanie ustalone na czas trwania pierwszej umowy o pracę zawartej na czas określony.

Dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. „trzynastka”) na warunkach określonych Ustawą z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej.

Dodatkowe informacje o warunkach pracy na stanowisku: Brak.

Oferty składa się poprzez wypełnienie i przesłanie wyłącznie drogą elektroniczną formularza zgłoszeniowego dostępnego poniżej, w terminie do 4 lipca 2021 roku. Decyduje data wysłania formularza. Oferty złożone po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Testy kwalifikacyjne odbędą się w dniu 8 lipca 2021 o godz. 9.00 w formie on-line (kandydaci zakwalifikowani do testów otrzymają instrukcję indywidualnie).

O spełnieniu wymagań niezbędnych (formalnych) i zakwalifikowaniu się do testów oraz o terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy.

Oryginały wymaganych dokumentów należy przedstawić w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej www.bip.krakow.pl oraz na tablicy informacyjnej UMK przy Pl. Wszystkich Świętych 3-4 w Krakowie.

Nasze patronaty

XXIII Ogólnopolskie Sympozjum Fotogrametryczno-Teledetekcyjne
18-20 września 2024
INTERGEO 2023
10-12 października 2023
VIII Forum BioGIS
29-30.11.2023
GIS Day w Stolicy
23 listopada 2023

Quizy mapowe

Gdzie leży ten kraj?
Puzzle z mapą świata
Jaki to kraj?
Quiz WORLDLE - Jaki to kraj?
Wersja dla zaawansowanych
Geoquiz historyczny
EOGuesser