Główny specjalista Zespołu ds. Geomatyki (Warszawa)

Komenda Główna Policji w Warszawie poszukuje osoby na stanowisko:

Główny specjalista Zespołu ds. Geomatyki Wydziału Utrzymania Systemów Telekomunikacyjnych Biura Łączności i Informatyki

Osoba na tym stanowisku:

 • Analizuje, monitoruje oraz zwiększa funkcjonalność systemów przetwarzających informacje przestrzenne w Policji zgodnie z aktualnymi potrzebami jednostek organizacyjnych
 • Uczestniczy w przedsięwzięciach związanych z modernizacją i modyfikacją oraz wypracowywaniem założeń funkcjonalnych dla systemów przetwarzających informacje przestrzenne
 • Porównuje wykorzystywane przez inne podmioty współpracujące z Policją, systemy przetwarzające informacje przestrzenne
 • Uczestniczy w opracowywaniu koncepcji rozwoju Uniwersalnego Modułu Mapowego zgodnie z obowiązującymi standardami w zakresie systemów teleinformatycznych Policji
 • Koordynuje finansowanie projektów oraz innych przedsięwzięć z zakresu systemów informacji przestrzennych
 • Zapewnia wsparcie specjalistyczną wiedzą techniczną, policjantów i pracowników biura oraz użytkowników informacji przestrzennych
 • Opracowuje graficzne wizualizacje analiz i statystyk z wykorzystaniem Uniwersalnego Modułu Mapowego oraz innych narzędzi GIS wykorzystywanych przez jednostki Policji
 • Współpracuje z właściwymi merytorycznie komórkami organizacyjnymi KGP w zakresie prowadzonych postępowań przetargowych oraz bierze udział w pracach komisji

Wymagania niezbędne

 • Wykształcenie: wyższe o profilu teleinformatycznym i/lub telekomunikacyjnym i/lub pokrewnym ukierunkowanym na systemy teleinformatyczne, lub wyższe i studia podyplomowe kierunkowe w jednym z w/w kierunków
 • Doświadczenie zawodowe ponad 5 lat pracy w zakresie tworzenia systemów i rozwiązań informatycznych dotyczących map cyfrowych i/lub w utrzymaniu systemów i rozwiązań informatycznych i/lub w zakresie architektury rozległych systemów informatycznych
 • Dostęp do informacji niejawnych o klauzuli „poufne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym (w tym rozumienie dokumentacji technicznej)
 • Znajomość narzędzi i zagadnień związanych z zarządzaniem mapą cyfrową oraz powiązanymi danymi
 • Umiejętność zarządzania projektami
 • Umiejętność argumentowania
 • Umiejętność analitycznego myślenia
 • Umiejętność projektowania
 • Umiejętność opiniowania
 • Umiejętność rozwiązywania problemów
 • Umiejętność zarządzania ryzykiem w projektach
 • Umiejętność zarządzania jakością usług oraz projektowania, eksploatacji i dostarczania usług i zarządzania aplikacjami
 • Umiejętność negocjacji
 • Umiejętność pracy zespołowej
 • Umiejętność szybkiego podejmowania decyzji
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe:

 • Szkolenie z zakresu specjalistycznej wiedzy technicznej oraz umiejętności praktycznej w zakresie obsługi Systemu Wspomagania Dowodzenia
 • Szkolenia z zakresu specjalistycznej wiedzy technicznej oraz umiejętności praktycznej w zakresie obsługi aplikacji GIS
 • Przeszkolenie specjalistyczne z zakresu administrowania Uniwersalnym Modułem Mapowym
 • Umiejętność obsługi oprogramowania Arc GIS
 • Umiejętność administrowania serwerami z oprogramowaniem GIS
 • Umiejętność posługiwania się SQL i PL/SQL
 • Umiejętność posługiwania się językiem Visual BASIC, PHYTON
 • Umiejętność obsługi mobilnych systemów operacyjnych
 • Umiejętność konfiguracji oprogramowania mobilnych map
 • Umiejętność konfiguracji sprzętowej mobilnych terminali noszonych i przewoźnych
 • Znajomość prawa zamówień publicznych
 • Znajomość aktów prawnych regulujących funkcjonowanie systemów informatycznych Policji
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie min. B2 (umożliwiający swobodne komunikowanie się oraz udział w ewentualnych spotkaniach z partnerami zagranicznymi)
 • Umiejętność graficznego modelowania /opisywania systemów i wymagań/
 • Posiadanie prawa jazdy kat. B

Termin składania dokumentów mija 28 października 2021 r.

Treść ogłoszenia

Nasze patronaty

Nowoczesne technologie w prowadzeniu PODGiK
12-14.06.2023
X Konferencja GIS w Nauce
22-23 czerwca 2023
III konferencja GIS w Edukacji
21 czerwca 2023
DANE / WIEDZA / INNOWACJE
14 czerwca 2023

Galeria

Wrocławski GIS Day 2019
13 listopada 2019
Informacja Przestrzenna nowym IMPULSEM dla rozwoju lokalnego
23.05.2019 Wrocław
XVII Wyprawa BARI - Jordania 2018