Stanowisko ds. udostępniania danych ewidencji gruntów i budynków (Poznań)

Zarządu Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ w Poznaniu poszukuje osoby na stanowisko:

Stanowisko ds. udostępniania danych ewidencji gruntów i budynków

 • Numer referencyjny: ZG-ZKS.11000.19.2022, ZG-ZKS.11000.20.2022

 • Forma nawiązania stosunku pracy: umowa o pracę

 • Wymiar etatu: pełny
 • Termin składania ofert: 10.10.2022

Zakres podstawowych czynności

 1. Rejestrowanie wniosków wpływających do komórki organizacyjnej
 2. Udzielanie informacji telefonicznej w zakresie spraw prowadzonych przez komórkę organizacyjną
 3. Wysyłanie dokumentów obliczenia opłaty
 4. Wysyłanie materiałów zasobu pod wskazany adres
 5. Wysyłanie korespondencji
 6. Wyjaśnianie błędnych wartości wpłat za dokumenty i materiały z ewidencji gruntów
  i budynków
 7. Sporządzanie informacji dla Prezydenta Miasta Poznania o przypadkach nieuiszczenia opłaty skarbowej, w ramach spraw prowadzonych przez komórkę organizacyjną
 8. Prowadzenie spraw dotyczących zwrotu opłaty skarbowej uiszczanej w ramach realizowanych spraw
 9. Prowadzenie spraw związanych z zawiadamianiem właściwego sądu o niezgodnościach danych katastru nieruchomości z oznaczeniem nieruchomości w księdze wieczystej
 10. Rozpatrywanie wniosków o udostępnienie informacji z ewidencji gruntów i budynków - - wystawianie dokumentów obliczenia opłaty
 11. Przygotowywanie akt i przekazywanie ich do archiwum zakładowego

Wymagania niezbędne

 • brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • nieposzlakowana opinia
 • pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych
 • staż/praca na stanowisku urzędniczym w jednostkach administracji publicznej w szczególności w ośrodku dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej lub/i w jednostkach wykonawstwa geodezyjnego
 • umiejętność komunikacji językowej na dobrym poziomie
 • umiejętność obsługi komputera – pakietu Office, Internetu oraz urządzeń biurowych
 • umiejętność planowania i organizowania pracy własnej
 • umiejętność poprawnego redagowania pism
 • umiejętność współpracy z ludźmi
 • wykształcenie wyższe I stopnia, kierunek lub specjalność: geodezja i kartografia, architektura i urbanistyka, gospodarka przestrzenna, geoinformacja, geoinformatyka, geografia, nauki o administracji
 • znajomość ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz przepisów wykonawczych

Wymagania dodatkowe

 • co najmniej roczne doświadczenie zawodowe na stanowisku urzędniczym w jednostkach administracji publicznej w szczególności w ośrodku dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej
 • studia podyplomowe z zakresu administracji lub prawa samorządu terytorialnego
 • wykształcenie średnie geodezyjne
 • znajomość metod i technik obsługi klienta

Treść ogłoszenia

Nasze patronaty

Nowoczesne technologie w prowadzeniu PODGiK
12-14.06.2023
Konferncja "Geoinformacja: Nauka – Praktyka – Edukacja"
1-3 grudnia 2022
GIS Day 2022 w Poznaniu
16 listopada 2022
Wrocławski GIS Day
16-17 listopada 2022

Galeria

Wrocławski GIS Day 2019
13 listopada 2019
Informacja Przestrzenna nowym IMPULSEM dla rozwoju lokalnego
23.05.2019 Wrocław
XVII Wyprawa BARI - Jordania 2018