Podinspektor w Zespole Administracji Planistycznej (Katowice)

Prezydent Miasta Katowice poszukuje kandydata na wolne stanowisko urzędnicze:

Podinspektor - w Zespole Administracji Planistycznej w Wydziale Planowania Przestrzennego i Urbanistyki

Wymagania niezbędne

 • wykształcenie wyższe o kierunku lub specjalności: gospodarka przestrzenna, planowanie przestrzenne, urbanistyka, gospodarka nieruchomościami, ekonomia, prawo lub administracja,
 • obywatelstwo polskie,
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych, zawartych w złożonej ofercie, których obowiązek podania nie wynika z przepisów prawa,
 • podstawowa znajomość przepisów:
  • ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - ze szczególnym uwzględnieniem planowania lokalnego,
  • ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,
  • ustawy o gospodarce nieruchomościami,
  • ustawy Kodeks cywilny - w zakresie własności nieruchomości,
  • ustawy o księgach wieczystych i hipotece,
  • ustawy o samorządzie gminnym,
 • umiejętność odczytu ustaleń miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - części tekstowej i graficznej,
 • umiejętność odczytu informacji ze źródeł graficznych - mapowych źródeł,
 • umiejętność obsługi programów pakietu MS Office (MS Word, MS Excel) oraz OpenOffice - w stopniu dobrym.

Wymagania dodatkowe:

 • podstawowa znajomość zagadnień z zakresu systemów informacji przestrzennej GIS, w tym funkcjonalności programów służących do ich obsługi (QGIS, ArcGIS, ArcMapa itp.),
 • umiejętność redagowania pism urzędowych,
 • podstawowa wiedza z zakresu topografii miasta Katowice,
 • umiejętność przygotowywania i przedstawiania prezentacji w formie elektronicznej.

Osoba zatrudniona na wyżej wymienionym stanowisku będzie:

 • brała udział w pracach związanych z monitoringiem skutków finansowych uchwalania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, w tym prowadziła postępowania administracyjne lub odszkodowawcze,
 • uczestniczyła w pracach związanych z aktualizacją danych z zakresu informacji przestrzennej w systemie obsługującym infrastrukturę informacji przestrzennej miasta,
 • brała udział w przeprowadzaniu procedury formalno-prawnej sporządzanych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i ich zmian.

Warunki pracy:

 • pełny wymiar czasu pracy,
 • miejsce pracy - Katowice, ul. Rynek 13 - budynek wyposażony w windę,
 • praca: przy komputerze, pod presją czasu, wymagająca bezpośredniego kontaktu z klientem zewnętrznym oraz pracownikami innych komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Katowice.

Kandydaci zobowiązani są do dostarczenia następujących dokumentów:

 • wypełniony i podpisany formularz aplikacyjny wraz z oświadczeniami (dostępny na stronie internetowej Urzędu Miasta Katowice http://bip.katowice.eu/Ogloszenia/default.aspx?idt=369&menu=732 lub w Urzędzie Miasta Katowice),
 • list motywacyjny - odręcznie podpisany,
 • kserokopia dyplomu, świadectw lub innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje,
 • osoby, które zamierzają skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych są obowiązane do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

Oferty wraz z dokumentami należy składać:

wyłącznie drogą pocztową, w zamkniętej kopercie z adnotacją: „Nabór Nr OZ/101/2021 na stanowisko urzędnicze - podinspektor - w Zespole Administracji Planistycznej w Wydziale Planowania Przestrzennego i Urbanistyki", na adres: Urząd Miasta Katowice Wydział Organizacji i Zarządzania ul. Młyńska 4, 40-098 Katowice, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 października 2021 r.

Nasze patronaty

Nowoczesne technologie w prowadzeniu PODGiK
12-14.06.2023
X Konferencja GIS w Nauce
22-23 czerwca 2023
III konferencja GIS w Edukacji
21 czerwca 2023
DANE / WIEDZA / INNOWACJE
14 czerwca 2023

Galeria

Wrocławski GIS Day 2019
13 listopada 2019
Informacja Przestrzenna nowym IMPULSEM dla rozwoju lokalnego
23.05.2019 Wrocław
XVII Wyprawa BARI - Jordania 2018