Specjalista ds. projektowania przestrzennego (Warszawa)

Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy poszukuje kandydatek i kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Stołecznego Warszawy:

Specjalista ds. projektowania przestrzennego w Wydziale Projektów Planów Miejscowych Południe Biura Architektury i Planowania Przestrzennego

Zakres zadań:

Główne odpowiedzialności:

 • wykonywanie i prowadzenie prac projektowych, studialnych, analitycznych i koncepcyjnych oraz przygotowywanie wytycznych z zakresu planowania przestrzennego,
 • zbieranie, przetwarzanie i analiza danych przestrzennych związanych z prowadzonymi opracowaniami,
 • udział w posiedzeniach Rady m.st. Warszawy i jej komisjach merytorycznych, posiedzeniach komisji dzielnicowych, posiedzeniach MKUA oraz konsultacjach społecznych.

Charakterystyka pracy:

 • przygotowywanie projektów planów miejscowych w zakresie tekstowym i graficznym,
 • zbieranie materiałów wejściowych do prowadzonych prac merytorycznych,
 • wykonywanie analiz przestrzennych w oparciu o zebrane informacje i materiały wejściowe do sporządzanych opracowań, szczególnie w środowisku GIS,
 • praca na stanowisku wymaga znajomości zagadnień projektowania urbanistycznego i biegłości w kształtowaniu ładu przestrzennego, a także umiejętności samodzielnego opracowywania koncepcji zagospodarowania terenów w formie rysunków cyfrowych, wizualizacji oraz formułowania tekstów ustaleń planistycznych,
 • musisz znać zagadnienia potrzebne do realizacji zadań oraz akty prawne:
 • ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wraz z aktami
  wykonawczymi,
 • ustawa Prawo budowlane wraz z aktami wykonawczymi,
 • ustawa o samorządzie gminnym, 2/4
 • ustawa o gospodarce nieruchomościami.

Niezbędne wymagania:

 • obywatelstwo polskie lub innego państwa,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • nieposzlakowana opinia,
 • umiejętność obsługi komputera, w tym podstawowych programów do edycji dokumentów,
 • wykształcenie wyższe I lub II stopnia w zakresie architektury, urbanistyki, gospodarki przestrzennej, architektury krajobrazu, geografii albo wykształcenie średnie i minimum 3-letni staż pracy oraz minimum półroczne doświadczenie zawodowe w zakresie urbanistyki, architektury, gospodarki przestrzennej, architektury krajobrazu,

Termin składania dokumentów: 12 luty 2024 r.

Treść ogłoszenia [pdf]

Nasze patronaty

XXIII Ogólnopolskie Sympozjum Fotogrametryczno-Teledetekcyjne
18-20 września 2024
INTERGEO 2023
10-12 października 2023
VIII Forum BioGIS
29-30.11.2023
GIS Day w Stolicy
23 listopada 2023

Quizy mapowe

Gdzie leży ten kraj?
Puzzle z mapą świata
Jaki to kraj?
Quiz WORLDLE - Jaki to kraj?
Wersja dla zaawansowanych
Geoquiz historyczny
EOGuesser