Starszy specjalista do spraw ZSIN (Warszawa)

Główny Urząd Geodezji i Kartografii w Warszawie poszukuje osoby na stanowisko:

Starszy specjalista do spraw Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach w Wydziale Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach, Departament Informatyzacji

 • Administruje i monitoruje Zintegrowany System Informacji o Nieruchomościach (ZSIN) oraz świadczy wsparcie jego użytkownikom, w tym nadzoruje prace dotyczące zasilania i aktualizacji Centralnego Repozytorium ZSIN (CR ZSIN).
 • Uczestniczy w ocenie jakości powiatowych baz danych EGiB na potrzeby zasilenia CR ZSIN.
 • Współpracuje przy tworzeniu, utrzymaniu i rozwoju ZSIN z organami Służby Geodezyjnej i Kartograficznej, Ministerstwem Sprawiedliwości, Ministerstwem Cyfryzacji, Głównym Urzędem Statystycznym oraz innymi centralnymi organami administracji publicznej prowadzącymi rejestry publiczne.
 • Współpracuje z interesariuszami ZSIN w celu określenia zasad, form i prawa dostępu do danych EGiB znajdujących z się w Centralnym Repozytorium ZSIN.
 • Współpracuje w zakresie merytorycznym z Pełnomocnikiem Rządu ds. Rządowego Programu Rozwoju ZSIN oraz Zespołem ds. Rządowego Programu Rozwoju ZSIN.
 • Opracowywuje merytoryczną dokumentację na potrzeby postępowań w zakresie zamówień publicznych dotyczących ZSIN, a także bierze udział w odbiorach produktów i usług dostarczanych w wyniku realizacji tych zamówień.
 • Bierze udział w opiniowaniu projektów aktów prawnych w celu wyeliminowania niezgodności zawartych w nich regulacji prawnych dotyczących geodezji i kartografii z obowiązującymi przepisami prawa.

Wymagania niezbędne:

 • Wykształcenie: wyższe geodezyjne lub informatyczne lub pokrewne
 • Doświadczenie zawodowe co najmniej 3 lata
 • znajomość przepisów ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne wraz z przepisami wykonawczymi do tej ustawy oraz przepisami powiązanymi
 • znajomość standardów technicznych dotyczących ewidencji gruntów i budynków oraz nieruchomości
 • znajomość przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych
 • umiejętność obsługi komputera w zakresie MS Office (Excel, Word).
 • umiejętność dobrej organizacji pracy własnej
 • umiejętność pracy w zespole
 • samodzielność i odpowiedzialność
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe:

 • Doświadczenie zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii, w szczególności w obszarze ewidencji gruntów i budynków, w tym 1 rok w administracji geodezyjnej
 • znajomość specyfikacji INSPIRE
 • znajomość narzędzi klasy GIS
 • znajomość języka SQL
 • znajomość standardu UML 2.0

Termin składnia dokumentów mija 25 lutego 2024

Ogłoszenie

Nasze patronaty

XXIII Ogólnopolskie Sympozjum Fotogrametryczno-Teledetekcyjne
18-20 września 2024
INTERGEO 2023
10-12 października 2023
VIII Forum BioGIS
29-30.11.2023
GIS Day w Stolicy
23 listopada 2023

Quizy mapowe

Gdzie leży ten kraj?
Puzzle z mapą świata
Jaki to kraj?
Quiz WORLDLE - Jaki to kraj?
Wersja dla zaawansowanych
Geoquiz historyczny
EOGuesser